ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ยุโรปเมดเล่ย์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์อเมริกาแคนาดา Tel : 099 030 4127 , 091 599 3991

อังกฤษ - สก๊อตแลนด์ - เวลส์ 9 วัน

(UK-QR2022-23-9D)

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา

17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว T ใช้ประตูทางเข้า 8-9 เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมจัดเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทาง

20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR833

23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนช้อปปิ้งในสนามบินที่มี ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย

วันที่สอง โดฮา–เอดินเบิรช(สก๊อตแลนด์)– คาร์ลตัน ฮิลล์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิรช – ชมเมือง

01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดินเบิรช ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเที่ยวบิน QR031

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบิรช หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง-วีซ่าและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่กรุงเอดินเบิรช (Edinburgh) นครหลวงแสนสวยแห่ง สก็อต แลนด์ นำท่านชมเมืองเอดินเบิร์กเมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก็อตแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่15ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "ATHENS OF THE NORTH" เป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่ของสก็อตแลนด์(เพิ่งแยกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร)ตั้งอยู่บน ถนนสายหลักของเอดินเบิรชคือรอยัลไมล์ (ROYAL MILE)

สร้างตามแนวสันเขาเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์ระหว่างปราสาทเอดินเบิรชและพระราชวังเข้าชมภายในปราสาทเอดินเบิรช (EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอันงามสง่า ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่11-16 ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์และที่เก็บสมบัติล้าค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด์ และที่สำคัญ

ปราสาทเอดินเบิรชแห่งนี้เป็นปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่เปิดตัวของหนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมี ลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่องอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คาล์ลตั้นฮิลล์ (Calton Hill) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาคอล์ลั่มโรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก๊อตแลนด์พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง

จากนั้นนำท่านผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์

ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่ แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก แล้วนำท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนปริ้นซ์ Prince Street ที่มีร้านค้า มากมายเปรียบได้กับถนนอ็อกซ์ฟอร์ดในลอนดอนและชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พักคืนแรก

: Hallmark Hotel Carlisle / หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เอดินเบิรช –ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ –ยอร์ค– ชมเมือง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางลงทางทิศใต้สู่เมืองวินเดอร์เมียร์

ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบแสนสวยหรือเลคดิสทริก

บ้านเกิดของ ปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนชื่อดังของอังกฤษ

ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ชื่นชมกับบรรยากาศของธรรมชาติที่ร่มรื่นและอาคารบ้านเรือนที่สวยงามจากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ชมบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทะเลสาบและบนเกาะแก่งต่างๆท่านจะเพลิดเพลินไปกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติสไตล์สก๊อตแลนด์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค (York) ตัวเมืองยอร์คยังคงมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนข้าง สมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตนอร์ธยอร์กเชอร์ มีแม่น้าอูสและแม่น้าฟอสส์ไหลผ่านเป็นเมืองที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมาโดยช่วงแรกก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอบอราคุม โดยชาวโรมันและได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของบริทาเนียน้อย (Britannia Inferior) ชาวแองเกิลส์เข้ามาตั้งถิ่นฐานยอร์กได้รับชื่อใหม่เป็น “Eoferwic” ของ ราชอาณาจักรนอร์ทธัมเบรียจนเมื่อชาวไวกิ้งเข้ายึดเมือง ในปี ค.ศ. 866 ก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจอร์วิกของ ราชอาณาจักรจอร์วิก (Jórvík) ที่มีอาณาบริเวณ ครอบคลุมทางบริเวณตอนเหนือของอังกฤษเกือบ ทั้งหมด จนกระทั่งราว ค.ศ 1000 เมืองจึงมารู้จักกันในชื่อ “ยอร์ค” ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าริชาร์ดที่ 2 มีพระราชประสงค์ที่จะตั้งยอร์กเป็นเมืองหลวงของอังกฤษแต่ก่อนที่จะสำเร็จพระองค์ก็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษัตริย์เสียก่อน

จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองยอร์คเมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะต้องหลงรักท่านสามารถเดินบนกำแพงเมืองที่โอบล้อม เมือง ซึ่งสภาพ ยังคงสมบูรณ์มากเก็บภาพมหาวิหารยอร์ค (York Minster) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ใช้เวลา ในการก่อสร้าง นานกว่า 250 ปี

นำท่านเดินเข้าสู่ย่านเก่าแก่ที่ชื่อวา่ ยอร์คแชมเบิล(York Shamble) เป็นถนน การค้าย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลักษณะเป็นตรอกเล็กๆ มีร้านค้าของที่ระลึกอยู่สอง ฝั่ง ร้านค้าบนถนนแถบนี้สร้างขึ้นโดยใช้ไม้เป็นโครงสร้าง -ตลาดขายเนื้อสัตว์- (เมื่อก่อน)

เมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นที่ขายเนื้อสัตว์จะเห็นตะขอที่ไว้เกี่ยวเนื้อสัตว์ห้อยอยู่หน้าบ้าน และที่เห็นว่าบริเวณชั้น 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่าชั้นล่าง The Little Shamble แห่งนี้มีชื่อเสียงมากขึ้น เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเรื่อง Harry Potter อิสระทุก ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร


โรงแรมที่พัก คืนที่ 2 :


Novotel Hotel Leeds / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ ยอร์ค –แมนเชสเตอร์– เข้าชมสนามแมนยูไนเต็ด ลิเวอร์พูล– ชมเมือง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมือง ท่าที่สำคัญและเป็นเมืองที่มี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่นชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นำท่านเข้าชมภายบริเวณภายในของสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด OLD TRAFFORD STADIUM แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง”ก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบนั มีที่นั่งจุผู้ชมได้ถึง 76,212 คน ให้เวลาท่านเลือกซื้อ สินค้าในร้านมกกะสโตร์ของสโมสร

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นกำเนิดวงดนตรีสี่เต่าทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองสำคัญ ที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลได้มีการฉลอง ครบรอบ 800 ปีที่ก่อต้ังมาและในปีค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย นำท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield สนามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE มีเวลาให้ท่าน เก็บภาพรอบๆตัวเมืองลิเวอร์พูล อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร


โรงแรมที่พัก คืนที่ 3 :


Pullman Hotel Liverpool /หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลิเวอร์พูล– เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - หมู่บ้านไบบูรี่– ฟาร์มปลาเทราท์ – คาร์ดิฟ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton On The Water หมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จักกันใน นามของ “เวนิส แห่งคอตสวล์ด”เมืองที่โด่งดังที่สุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ แม่น้ำวินด์รัช(wind-rush river) ไหลผ่านกลางเมือง และมี สะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่ แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำเมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ จากนั้นท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมทั้งถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบ๊บูรี่” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ )จัดว่าเป็น The Most beautiful village in Englandให้ท่านได้เดินเล่นเดินชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี้นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็น แถว มี ชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัย ศตวรรษที่ 17 จากนั้นชมโบสถ์อันเก่าแก่อีกทั้งยังมีถนน สวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง นำท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บา้น อันเนื่องมาจากแม่น้า โคลน์ เป็นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้าเทมส์เป็นแหล่งที่ สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปีส่วนใหญ่ ปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเทราท์สีน้าตาล การเลี้ยงปลาเทราท์กลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับคน ในหมู่บ้านจำนวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านอีกด้วย (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินกรณี ฟาร์มปลาเทราท์ปิดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า) นำท่านออกเดินทางสู่เมือง คาร์ดิฟ ชมตัวเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็น เมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช อดีตเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่งของสหราชอาณาจักรผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle)เป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร


โรงแรมที่พัก คืนที่ 4 :Holiday Inn Cardiff City Center Hotel

/หรือเทียบเท่า

วันที่ห คาร์ดิฟ – เข้าชมโรมันบาธ – เข้าชมสโตนเฮนจ์ - ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ท –ลอนดอน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองบาธ “Bath” นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บน เกาะอังกฤษ สร้างเป็นเมืองเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว นำท่านเข้าชมโรมันบาธ(Roman Bath) โบราณสถาน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่ อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปี มาที่แล้ว โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่าง ต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี ความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านชมบริเวณทุ่งราบ ซัลส์เบอรี “Salisbury Plain” เป็น ที่ตั้งของ สโตนเฮนจ์ Stonehenge (รวมค่าเข้าชม บริเวณภายใน) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางสู่ศูนย์การค้าบิสเตอร์ เอาท์เล็ท (Bicester Village Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินคา้หลากหลายที่สุด มีเวลาใหท่านช้อปปปิ้งสินคา้แบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith, PoLo ฯลฯ

*** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร


โรงแรมที่พัก คืนที่ 5 :Holiday Inn London West Hotels

/หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ลอนดอน–ล่องเรือแม่น้ำเทมส์–หอคอยลอนดอนชมเมือง–โคเวนต์การ์เดน-ช้อปอ๊อกฟอร์ด

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซึ่ง แม่น้ำเทมส์ สายนี้เป็นแม่น้ำสายใหญ่ในอังกฤษตอนใต้และ เป็นที่รู้จักมากที่สุดเพราะน้ำจากแม่น้ำสายนี้ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน นอกจากนี้ ยังไหลผ่านเมืองอื่นๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ ฟอร์ด รีดดิ้ง และ วินด์เซอร์ ฯลฯ นำท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (เข้าชมด้านใน) เป็นสถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง แม้ ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของ อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของ ประเทศ ชมห้องจิลเวอรี่ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ ำราชวงศ์ของอังกฤษ จากนั้นชมมหานครลอนดอน,ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ Westminster Abbey หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบ้านพักนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสันและชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ อังกฤษ กองบัญชาการตำรวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาว เวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant มนูเป็ดย่างรสเลิศและกุ้งมังกร(เมนูแนะนำของร้าน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โคเวนต์การ์เดน (Covent Garden) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ เคย เป็นตลาดผลไม้สมัยศตวรรษที่ 17 แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ลานพลาซ่าร้านคา้ บาร์และภัตตาคาร ตลาดผลไมนั้นย้ายไป บริเวณอื่นแล้วแต่บริเวณนี้ก็ยังคงคึกคักมีชีวิตชีวา ย่านที่ เรียกว่า "เดอะการ์เดน" มักมีการแสดงข้างถนนมากมายจากทั่วทั้งยุโรป(Street Show)ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรี แสดงตลก ศิลปิน ละครใบ้ ฯลฯ และในบริเวณนี้ยังเป็นสวรรค์สำหรับนักชิม และคนรักกาแฟอีกด้วยได้เวลาสมควรจากนั้นอิสระทุกท่าน ในย่านการค้าถนนออกซ์ฟอร์ด และรีเจนท์ให้ท่านเลือก ซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าแบรนด์เนม ละสินค้าที่ระลึก มากมาย หรือท่านอาจเลือก เข้าชมพพิธิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่(ค่าเข้าประมาณ 1,500 บาท) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter ค่าเข้า ประมาณ 3,000 บาท กรุณาจองตั๋วจากเมืองไทยเพราะรอบเข้าชมอาจเต็มได้) เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (ไม่เสียค่าเข้าชม) ได้ตามอัธยาศัย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง ***** อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งได้

19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

โรงแรมที่พัก คืนที่ 6 :Holiday Inn London West Hotels

/หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ลอนดอน – ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย– ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ แฮร์รอด – ฮีธโธรว์– โดฮา

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์หรือลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าชม ทัศนียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ถึง 40 กิโลเมตรแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ตัวแคปซูลนั้น นำท่านชม ภาพยนตร์ 4 มิติเรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กหญิงตัวน้อยที่มา เที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อและเธอได้จินตนาการว่า อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบื้องสูง ซึ่งท่าน ก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้น และเร้าใจ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมย่านการค้าในย่านไนท์บริด อันเป็นที่ตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และ เป็นบริเวณที่มีห้าง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองที่มีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3 มีเวลาให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการขอคืนภาษี และเช็คบัตรโดยสารแถมท้ายด้วยการช้อปปิ้งในอาคารผู้โดยสารขาออกที่มีร้านค้า มากมาย

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่องที่โดฮา(กาต้าร์) โดยเที่ยวบินที่ QR016

วันที่เก้า สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

06.40 น. เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์น าท่านต่อเครื่อง

08.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR838

19.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ....โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความ ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ

ตารางวันเดินทาง

*คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้้น * ** หากต้องการเดินทางโดยช้นัธุรกิจ(Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ** *** ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าแบบปกติ ซึ่งใช้เวลาทำการประมาณ 50 วัน ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากรวมวันหยุดแล้วจะใช้เวลาทำการทั้งหมดประมาณ 60 วัน *** ทางบริษัทขอแนะนำให้ทุกท่านที่จองทัวร์อังกฤษ ใช้วิธีการยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน ซึ่งใช้เวลาทำการ 15 วันไม่รวมวัน เดินทาง (การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วนนั้นผู้ยื่นต้องชำระค่าธรรมเนียมกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง *** ประมาณ 9,000 – 10,000.- บาท(ขึ้นอยู่่กับอัตราค่าเงินในแต่ล่ะวัน) ส่วนค่าวีซ่าปกติทางบริษัทได้ชำระทางช่องทางออนไลน์ให้ ทางศูนย์รับเรียบร้อยแล้ว ***กรณีที่ท่านต้องการยื่นวีซ่าแบบ 10 ปี กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายล่วงหน้าก่อนวันยื่นวีซ่า(ค่าธรรมเนียม ประมาณ 30,000 – 32,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอดินเบิรช // ลอนดอน-กรุงเทพฯ • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ ประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก • ค่าอาหารที่ระบุในรายการให้ท่านได้ชิมอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักรและค่าสแกนเอกสาร ทางสถานทูตไม่คืนให้แม้ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ o ค่าผกผันของภาษีน้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน o ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง) o ค่าทิปพนักงานขับรถในอังกฤษ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก50,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมล์ สำเนาหน้าหนังสือ เดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี คืนเงินให้ทั้งหมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์ เมื่อเกิดเหตุจาก เป็นเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติการจลาจล ต่างๆ

❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ เข้าและออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

❖ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ โดยทั้งหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง สถานทูต เนื่องจากบริษทัจะต้องใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่าอาทิ ตั๋วเครื่องเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้ อย่างถูกต้อง

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่น วีซ่าเท่านั้นมิไดเป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า จะผ่านหรือไม่ผ่าน พิจารณา - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเครื่องบินเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสีย แต่ค่ามัดจำตั๋ว ตามจริงเท่านั้น- ค่าห้องพักในอังกฤษ ถ้าคณะออกเดินทางได้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนหักค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงเพื่อความเขัาใจของท่าน • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ จะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่ายในส่วนนี้เพราะเป็ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะรอใหกรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใชจ่ายทั้งหมด ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง การันตีที่นั่ง่กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้งัหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA

(ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวพร้อมสแกนนิ้วมือในวันยื่นวีซ่า)

เอกสารวีซ่าอังกฤษต้องเตรียมอย่างไร คลิ๊กตรงนี้